پرسشنامه طرحواره های ناکارآمد YSQ-SF

سازنده ابزار:   يانگ 1998 بر يافته هاي اشميت و همكاران (1995)

تعداد گویه/سوال:    75

مولفه/زیر مقیاس:    15 طرحواره غير انطباقي اوليه: 1- طرحواره محرومیت هیجانی 2- طرحواره رها شدگی 3- طرحواره بی اعتمادی 4- طرحواره انزوای اجتماعی 5- طرحواره نقص و شرم 6- طرحواره شكست 7- طرحواره وابستگی/بی كفایتی 8- طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر 9- طرحواره خود تحول نیافته و گرفتار 10- طرحواره اطاعت 11- طرحواره ایثار 12- طرحواره بازداری هیجانی 13- طرحواره معیارهای سرسختانه 14- طرحواره استحقاق/بزرگ منشی 15- طرحواره خویشتن داری/خود انظباتی ناكافی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    Waller

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.