پرسشنامه سبک های اسنادی (خوش بینی) (ASQ) سلیگمن و همکاران ۱۹۷۹

سازنده ابزار:   سلیگمن و همکاران 1979

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    بعد درونی – بيرونی، پايدار- ناپايدار و بعدکلی- جزئی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    11 صفحه

منبع:    واضحي

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.