پرسشنامه خود ارزیابی استرس اورلی و گیردانو ۱۹۸۰

سازنده ابزار:   اورلی و گیردانو 1980

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: عجله کاری، رقابتی بودن، حرص زدن و انجام کار بدون برنامه ریزی مناسب

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مقیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.