پرسشنامه پذیرش و عمل- نسخه دوم (AAQ-II) (بوند و همکاران، ۲۰۰۷)

سازنده ابزار:   بوند و همکاران 2007

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    2 عامل: اجتناب از تجارب هیجانی و کنترل روی زندگی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- توضیحات پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    محتوایی و صوری و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    عباسی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.