پرسشنامه سرمایه فکری -بونتیس ۱۹۹۸ – ۴۲ سؤالی

سازنده ابزار:   بونتیس (1998)

تعداد گویه/سوال:    تقلیل یافته به 42

مولفه/زیر مقیاس:    1- سرمایه انسانی، 2- سرمایه ساختاری و 3- سرمایه مشتری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوا، همگرا، واگرا، بار عاملی

پایایی:    ضریب پایایی مرکب، ضریب آلفای کرونباخ

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    اکبری و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.