مقیاس اعتیاد به کار – اسپنز و رابینز ۱۹۹۲

سازنده ابزار:   اسپنز و رابینز 1992

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : ١. عجين شدن با كار؛ ۲. تمايل دروني در كار؛ ۳. لذت از كار

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد- به همراه اصل پرسشنامه به زبان انگلیسی

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    شعبانی بهار

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.