پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (بحران) CISS (اندلر و پارکر، ۱۹۹۰)

سازنده ابزار:   اندلر و پاركر 1990

تعداد گویه/سوال:    48

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه: مقابله مساله مدار، مقابله هیجان مدار و مقابله اجتنابي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    شاهي و همکاران؛ اکبری و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.