پرسشنامه پاسخ ها و راهبرد های مقابله ای – بیلینگز و موس ۱۹۸۱

سازنده ابزار:   یلینگز و موس 1981

تعداد گویه/سوال:    19

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : پاسخ های مقابله ای شناختی فعال، پاسخ های مقابله ای رفتاری فعال، پاسخ های مقابله ای اجتنابی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد- به همراه اصل پرسشنامه به زبان انگلیسی

روایی:    قید نشده است

پایایی:    دونیم کردن دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    پورشهباز

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.