پرسشنامه کیفیت زندگی یا زمینه‌یابی سلامت (۳۶-SF) (ویر و شربون، ۱۹۹۲)

سازنده ابزار:   ویر و شربون 1992

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیر مقیاس : سلامت عاطفی، سلامت عمومی، عملکرد جسمانی، درد بدنی، عملکرد اجتماعی، خستگی یا نشاط و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    منتظری و اصغری؛ پناهی سیرزار؛ حمیدی زاده و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.