پرسشنامه راهبردهای یادگیری- کرمی ۱۳۸۱

سازنده ابزار:   کرمی 1381

تعداد گویه/سوال:    86

مولفه/زیر مقیاس:    18 راهبرد : فراشناختي، شناختي، دانش و كنترل فرايند، دانش و كنترل خود، سازماندهي، تكرار يا مرور، بسط و گسترش معنايي، دانش و كنترل فرايند- نظم دهی و ...

مقیاس/طیف:    9 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    ندارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    ابوالفضل کرمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.