مقیاس انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل AOES

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    34

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس: اثرات و انتظارات مثبت : الف- تسهیل اجتماعی؛ ب- لذت؛ پ- رابطه جنسی؛ ج- کاهش تنش. اثرات و انتظارات منفی : الف- اجتماعی؛ ب- هیجانی؛ پ- جسمی؛ ج- عملکرد شناختی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    لی و استیسی 1993

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.