پرسشنامه ارضای نیازهای اساسی/ بنیادی روانی خود تعیین گری (گاردیا، دسی و رایان، ۲۰۰۰)

سازنده ابزار:   گاردیا، دسی و ریان (2000)

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : خودمختاري ، شايستگي و ارتباط

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    نیما قربانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.