پرسشنامه استرس شغلی پرستاران NSS – فرنچ و همکاران ۲۰۰۰

سازنده ابزار:   فرنچ و همکاران 2000

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : نگرانی نامشخص رفتار، بیماران و خانواده شان و بار و سنگینی کار

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    شرح و توضیحات دارد- تفکیک زیرمقیاس ها ندارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    صوری دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    انگلیسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    فرنچ و همکاران 2000

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.