پرسشنامه دلبستگی – کالینز ۱۹۹۶

سازنده ابزار:   کالینز 1996

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : اجتنابی، و ایمن و ...

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد- به همراه اصل پرسشنامه انگلیسی

روایی:    همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    انگلیسی و فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.