پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به رایانه (کامپیوتر) CAS

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : علاقه مندی نسبت به رایانه، اضطراب نسبت به رایانه و اطمینان نسبت به رایانه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    محمدی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.