پرسشنامه فراشناخت – ولز و هاتون ۱۹۹۹

سازنده ابزار:   ولز و هاتون 1999

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: اعتماد شناختی ، باورهای مثبت در مورد نگرانی ، خود آگاهی شناختی، باورهایی منفی در مورد کنترل نا پذيری افکار و خطر و باورهايی در مورد نياز به کنترل افکار

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد - به انضمام پرسشنامه زبان اصلی

روایی:    ندارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    منظمی تبار و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.