پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی- نانچیان و همکاران ۱۳۷۹

سازنده ابزار:   نانچیان و همکاران 1379

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : ارتباطات اثربخش، بازخور و تعدد کانالهای ارتباطی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    نقشبندی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.