پرسشنامه مدیریت دانش (پاتریک و همکاران، ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   پاتریک و همکاران، 2009

تعداد گویه/سوال:    38

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس: اكتساب دانش، ايجاد دانش، ذخيره دانش، توزيع دانش، نگهداري دانش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    فتحی جناقرد

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.