مقیاس افسردگی و اضطراب بیمارستانی/هاسپیتال (HADS) زیگمون و اسنایت ۱۹۸۳

سازنده ابزار:   زیگمون و اسنایت 1983

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    2 عامل: استرس و افسردگی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری، محتوا، همزمانی، همگرا و تمايزی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    کاويانی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.