پرسشنامه استرس درک شده pss 14

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    7 سوال مثبت و 7 سوال منفی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    کوهن و دیگران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.