پرسشنامه رهبری تحولی و تبادلی- وارنر بارک

سازنده ابزار:   وارنر بارک

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس: رهبری تحولی و تبادلی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش دارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مقیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.