پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، ۱۹۹۷)

سازنده ابزار:   برسو و همکاران 1997

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : خستگی هیجانی، بدبینی یا بی علاقگی و ناکارآمدی درسی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    عزیزی ابرقوئی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.