پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انظباطی (PHDS)

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس: 25 سوال مادر و 25 سوال پدر

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همبستگی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    ساعتچی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.