مقیاس باور های ارتباطی (آدیلسون و واپشتاین ۱۹۸۱)

سازنده ابزار:   آدیلسون و واپشتاین 1981

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس : باور به مخرب بودن مخالفت، توقع ذهن خوانی، باور به عدم تغییر پذیري همسر، کمال گرایی جنسی، باور در مورد تفاوتهاي جنسیتی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    محتوايي و سازه دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مظاهری

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.