پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی (وتن و کامرون، ۱۹۹۸)

سازنده ابزار:   وتن و کامرون 1998

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    5 عامل : معنی داری، شایستگی، خود تعیینی، موثر بودن و اعتماد

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    عامری و اسماعیلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.