پرسشنامه عوامل فردی، سازمانی و محیطی مؤثر بر تعلل- ۲۰ آیتمی

سازنده ابزار:   محقق ساخته

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : فردی، سازمانی و محیطی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    کاظمی، فیاضی و کاوه

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.