پرسشنامه شناخت شخصیت – باس، والنزی و الدریج

سازنده ابزار:   باس، والنزی و الدریج

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : شخصیت منصف ، شخصیت جسور، شخصیت مساوی گرا، شخصیت درونی گرا

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    مقیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.