پرسشنامه هوش معنوی SISRI (کینگ، ۲۰۰۸)

سازنده ابزار:   کینگ 2008

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط حالت هشیاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای اکتشافی و تاییدی و همگرا و واگرا دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    حمیدی و صداقت؛ شریف نیا و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.