پرسشنامه هویت ورزشی AIMS (برور و همکاران، ۱۹۹۳)

سازنده ابزار:   برور و همکاران 1993

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : هویت اجتماعی، هویت خود، انحصاری بودن، آسیب پذیری عاطفی منفی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    همگرایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    برور و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.