آزمون عصبیت یا روان نژندگرایی Neuroticism

سازنده ابزار:   زیر مقیاسی از آزمون شخصیت 5 عاملی NEO (فرم بلند)

تعداد گویه/سوال:    48

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس:1. اضطراب، 2. پرخاشگری، 3. افسردگی، 4. کمرویی، 5. تکانشوری و 6. آسیب پذیری از استرس

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    حق شناس و فتحی آشتیانی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.