پرسشنامه اختلال رفتاری کودک (راتر، ۱۹۶۷) فرم والد

سازنده ابزار:   راتر 1967

تعداد گویه/سوال:    31

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس : 1 پرخاشگري و بيش فعالي؛ 2 اضطراب و افسردگي؛ 3 ناسازگاري اجتماعي؛ 4 رفتار هاي ضد اجتماعي؛ 5 اختلال كمبود توجه

مقیاس/طیف:    3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    ملاکی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    کرمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.