پرسشنامه ریسک درک شده در خرید اینترنتی – تئو و لیو (۲۰۰۷)، کیم و همکاران (۲۰۰۸)، مینگ چی لی (۲۰۰۹

سازنده ابزار:   براساس ابزار های تئو و لیو (2007)، کیم و همکاران (2008)، مینگ چی لی (2009

تعداد گویه/سوال:    13

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس :ریسک عملکرد: سوال 5؛ ریسک مالی: ....؛ ریسک اطلاعات:....

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    تئو و لیو (2007)، کیم و همکاران (2008)، مینگ چی لی (2009

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.