مقیاس خشم چند بعدی MAI – سیگل ۱۹۸۶

سازنده ابزار:   مقیاس خشم چند بعدی سیگل 1986

تعداد گویه/سوال:    38

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس :خشم درونی؛ خشم بیرونی؛ خشم انگیختگی؛ موقعیت های خشم انگیز؛ و نگرش خصمانه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد- تفکیک سوالات برای زیر مقیاس ها مشخص نشده است

روایی:    همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    بشارت و حبیب نژاد

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.