پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی (سراج زاده، ۱۳۷۸)

سازنده ابزار:   سراج زاده 1378

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس: 1- بعد اعتقادی ؛ 2- بعد تجربه ای یا عواطف دینی؛ 3- بعد پیامدی؛ 4- بعد مناسکی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    صوری و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    - سراج زاده و - شريفي

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.