پرسشنامه جو سکوت سازمانی – وکالا و بوراداس (۲۰۰۵)

سازنده ابزار:   وکالا و بوراداس (2005)

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس : نگرش های مدیریت عالی به سکوت؛ نگرش های ناظران و سرپرستان به سکوت؛ فرصت های ارتباطات

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- پرسشنامه به زبان انگلیسی است اما تفسیر، نمرهگذاری، روایی و پایایی به زبان فارسی است

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی و انگلیسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    نصر اصفهانی و آقا باباپور دهکردی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.