پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکرد ۲۵آیتم PFAI – کانروی ۲۰۰۲

سازنده ابزار:   کانروی 2002

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس : ترس از تجربه شرم و خجالت (FSE) ؛ ترس از کاهش عزت نفس خود (FDOSE) ؛ ترس از داشتن آینده نامعلوم FHUF ؛ ترس از دست دادن تاثیر اجتماعی (FLSI) و ترس از ناراحت شدن افراد مهم (FUIO

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- پرسشنامه به زبان انگلیسی است اما تفسیر، نمرهگذاری، روایی و پایایی به زبان فارسی است

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی و انگلیسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    عبدلی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.