مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) – زیمت و همکاران ۱۹۸۸

سازنده ابزار:   زیمت و همکاران 1988

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: خانواده ؛ دوستان ؛ افراد مهم

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    آسایش و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.