پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان – گارنفسکی و همکاران ۲۰۰۱

سازنده ابزار:   گارنفسکی و همکاران 2001

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس اصلی: مثبت و منفی و 7 زیر مقیاس فرعی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    همگرایی و سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.