مقیاس افسردگی دانشجویان USDI – کاواجا و برایدن (۲۰۰۶)

سازنده ابزار:   کاواجا و برایدن (2006)

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس : رخوت و بی حالی ، شناختی- هیجانی ، انگیزه تحصیلی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    - حجازی و همکاران. ( 1387).

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.