پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی MSLQ 47 – پینتریچ و دگروت ۱۹۹۰

سازنده ابزار:   پینتریچ و دگروت 1990

تعداد گویه/سوال:    47

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس اصلی : شناختی، فراشناختی، انگیزشی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    موسوی نژاد

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.