پرسشنامه گردشگری فرهنگی (پوراحمد و همکاران، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   پوراحمد و همکاران (1392)

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    پوراحمد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.