پرسشنامه شخصیت برند (جونز و همکاران، ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   جونز و همکاران (2009)

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه : مسئولیت پذیری، پویایی، حساسیت، جسارت و سادگی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد- نقطه برش ندارد - تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    روایی محتوایی و روایی همگرا (AVE) دارد - بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی (cr) دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    عزیزی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.