پرسشنامه رجحان شغلی WPI آمابیل و همکاران ۱۹۹۴

سازنده ابزار:   آمابیل و همکاران 1994

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : انگیزش درونی و بیرونی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    همزمانی دارد- اصلی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- اصلی و باز آزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مردانی ولدانی و Teresa M. Amabile, Karl G. Hill, Beth A. Hennessey, and Elizabeth M. Tighe

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.