پرسشنامه دیسترس یا آشفتگی اخلاقی ۱۸ گویه ای (همریک و همکاران، ۲۰۱۲)

سازنده ابزار:   براساس نسخه های 38 گویه ای کورلی، السویک، گورمن و کلور (2001) و همچنین 21 گویه ای همریک، بورچرز و اپستین (2012)

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : سطح آشفتگی و فراوانی یا تکرار

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد- اصلی و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    عرب و برزگری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.