پرسشنامه اقدامات منابع انسانی ۲۱ گویه

سازنده ابزار:   محقق ساخته

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: کارمندیابی، گزینش، آموزش، بهسازی، جبران خدمات، ارزیابی عملکرد

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    - امامی فر، خادمی و - حاج كريمي، رحيمي

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود