پرسشنامه راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان (شات، مانس و مالوف، ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   شات، مانس و مالوف 2009

تعداد گویه/سوال:    28

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس : انتخاب موقعیت، تعديل موقعیت، گسترش توجه، تغيير شناختی، تعديل تجربی، تعديل رفتاری، تعديل زیستی و 2 عامل کلی راهبردهاي متمرکز بر پیشایند و راهبردهاي متمرکز بر پاسخ

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش دارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای و همزمانی دارد - بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    14 صفحه

منبع:    حسنی و کدیور

نوع فایل: پی دی اف .pdf

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.