پرسشنامه اثربخشی مدیریت کلاس درس (ایمار و هیکمان، ۱۹۹۱)

سازنده ابزار:   ایمار و هیکمان، 1991

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس: انضباط و مدیریت کلاس، تاثیرات خارجی، اثربخشی آموزش شخصی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی قید نشده، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    همبستگی دارد - اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    جمالیان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.