پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ ۴۰ ماده ای (بخشی و همکاران، ۱۳۸۳)

سازنده ابزار:   بخشی و همکاران، 1383 براساس نظریه هرزبرگ

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    11 بعد و 2 عامل؛ عوامل بیرونی (بهداشتی): حقوق و دستمزد، خط و مشی محیط، ارتباط (روابط شخصی با همردیفان)، امنیت شغلی، شرایط محیط كار، نحوه سرپرستی و نظارت؛ عوامل درونی (ذهنی) : شناخت و قدردانی، پیشرفت و توسعه شغلی، ماهیت كار، مسؤولیت شغلی، موقعیت شغلی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    بخشی علی آباد، نوروزی، حسینی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.