پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده (DFFAQ) عالی و همکاران ۱۳۹۲

سازنده ابزار:   عالی، امین یزدی، عبدخدائی، غنایی چمن آباد، محرری 1392

تعداد گویه/سوال:    43

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس: توجه و تنظيم، صميميت و جذب شدن به انسان ها، ارتباط متقابل دوسويه‌ي ارادي، حل مسأله‌ي اجتماعي مشترک، ايجاد بازنمايي ها و ايده‌ها، تفکر منطقي و انضباط

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    عالی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.