پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو ۱۹۹۹ (ZTPI)

سازنده ابزار:   زیمباردو 1999

تعداد گویه/سوال:    66

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیر مقیاس: آینده؛ متعالی – آینده؛ گذشته مثبت؛ گذشته منفی؛ حال معتقد به سرنوشت ؛ حال- لذت گرا

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    تاج و همکاران ؛ - Zimbardo

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.